OM GROBUNN

På Grobunn mener vi det er viktig at ungdommer med spesielle behov får best mulig utviklingsmuligheter sammen med andre ungdommer. Derfor har vi utviklet et unikt opplærings-, bo- og sosialtreningstilbud som omfatter:

 • Et helhetlig døgntilbud for videregående skolelever.
 • Et helhetlig døgntilbud med arbeidstrening for de som er ferdige på videregående skole (Grobunnlærlinger).
 • Tilrettelagt arbeidstrening på dagtid.
 • Ferie-/avlastningstilbud.

Stiftelsen Grobunn ligger på gården Frenning Vestre i Stange kommune og driver et økologisk landbruk og egen økologisk landhandel og kafé.

Stiftelsen Grobunns mål og innhold

Grobunn tilbyr ungdommer med spesielle behov en unik mulighet for en ungdomstid fylt av fellesskap i et trygt og hjemmekoselig miljø på vei inn i voksenlivet. Det helhetlige opplærings-, bo- og sosialtreningstilbud er det eneste av sitt slag i Norge.

Faglig kvalitet
Grobunn legger vekt på oppdaterte og faglig kvalifiserte ansatte. Tverrfaglig samarbeid med ulik kompetanse ivaretar hver enkelt ungdom på alle områder.

Samarbeid
Vi ønsker et nært samarbeid med kommuner, skoler, foreldre og andre som verdsetter våre verdier, mål og handlinger.

Gårdsdrift
Vi driver et allsidig landbruk med husdyr og grønnsaksdyrking som er en viktig læringsarena for ungdommene. Det brukes egenprodusert mat fra gården, økologisk mat fra egen butikk og fra andre økologiske leverandører.

Skole – opplæring
Grobunn samarbeider med flere videregående skoler om et skoletilbud til elever i videregående skole. Ordinær skolerute følges, og utgjør 190 skoledager i året. Tilbudet gir den enkelte elev mulighet for en individuell utvikling faglig, praktisk og sosialt.

Opplæringen er tredelt, med hovedvekt på de praktiske fag som skolekjøkken, gård og snekkerverksted, i tillegg til teorifag i norsk og matematikk, samt kunstneriske fag i musikk og eurytmi. Skolen har i tillegg en fast dag i uken med friluftsliv.

INFORMASJON OM DAGTILBUDET

På Grobunn er det viktig at alle får mulighet til å prøve og finne et meningsfullt arbeid som passer ut i fra behov, forutsetninger og ønsker
. Alle trenger erfaring og prøve ulike typer arbeid, slik at en kan utvikle seg til å bli mest mulig kompetent innenfor det område som passer en best. 

På Grobunn får derfor lærlingene prøvd seg i ulike verksteder samt at de får god opplæring og veiledning slik at de stadig kan utvikle seg.

VERKSTEDER

De ulike verkstedene våre, er som følger:

 • Kjøkken- og matproduksjon
 • Butikk og kafé
 • Tekstilproduksjon og vaskeri
 • Snekker- og vedproduksjon
 • Gård og drift

UTVIKLINGSTRAPP

For å sikre at lærlingen gis mulighet for utvikling på flere plan, jobber vi etter Grobunn’s Utviklingstrapp. Denne er ment å være et praktisk verktøy som kan være med å bevisstgjøre ansatte sammen med lærling hvordan man forhåpentligvis kan komme seg opp på neste trinn i trappa. 

Det legges opp til at alle skal kunne oppnå utvikling på ett eller flere av områdene, og vil bli veiledet ut fra følgende områder:

 • Utviklingsområde 1: Faglig
 • Utviklingsområde 2: Sosialt
 • Utviklingsområde 3: Primært

pastedGraphic.png

PERIODER

Videre legger vi opp til å periodisere arbeidsåret i 4 periodedeler:

 • Periode 1: Fellesskapsperiode; Bli kjent. Sette gruppen. Observere.
 • Periode 2: Verkstedperiode på 3 måneder
 • Periode 3: Verkstedperiode på 3 måneder
 • Periode 4: Verkstedperiode på 3 måneder

Inntil 4 lærlinger blir fordelt på det enkelte verksted. Her blir de i minimum 3 måneder. Etter hver periode vurderes det om lærling fortsetter i samme verksted eller om de tildeles ett nytt verksted.

Denne organiseringen gjør vi for å skape større ro, forutsigbarhet, større mulighet for ansatte til å bli kjent å kunne gi bedre individuell oppfølging og veiledning.

FYSISK AKTIVITET

Helt nytt av året er at vi kommer til å legge vekt på fysisk aktivitet i arbeidshverdagen til lærlingen. Det legges opp til en dag med fysisk aktivitet pr uke. Vi vil tilpasse aktivitetene årstidene og/eller det vi mener er riktigst for gruppen til enhver tid. Men vil kunne dreie seg om tur ute i marka, skigåing, balansetrening, ballspill, dans, styrketrening, fysisk gårdsarbeid osv.

Ellers vil vi legge opp til fysisk aktivitet der det er naturlig. Eks. i fellessamlinger på morgenen, eller i det enkelte verksted. Noen av lærlingene vil imidlertid være tilknyttet verksted som i seg selv er fysisk krevende, og for disse lærlingene vil «fysisk aktivitet» kunne være snakk om avslapping, massasje, meditasjon e.l.

pastedGraphic_2.png

KOMPETENTE ANSATTE

For å sikre gjennomføring og oppfølging, vil verkstedene bli bemannet med en ansvarlig Verkstedleder (pedagog eller tilsvarende) som vil ha det faglige ansvaret i «sitt» verksted.

MÅLEPARAMETER: «Det gode livet på Grobunn»!

For å klare å innføre, gjennomføre og ikke minst sikre at lærlingene oppnår en god utvikling, er det viktig å understreke at vi har all verden av TID for å nå målene våre! Med det mener vi at vi ikke kommer til å gå raskere frem enn at vi alle (lærlinger, ansatte, organisasjonen som helhet) er klare for neste steg. Og vi skal ha som måleparameter at all utvikling skal gjennomføres under rammer hvor humor, varme, omsorg, forventning og struktur er styrende og som speiler «Det gode livet på Grobunn». Gjennom det tror vi på en god utvikling!

FYSISK AKTIVITET

Helt nytt av året er at vi kommer til å legge vekt på fysisk aktivitet i arbeidshverdagen til lærlingen. Det legges opp til en dag med fysisk aktivitet pr uke. Vi vil tilpasse aktivitetene årstidene og/eller det vi mener er riktigst for gruppen til enhver tid. Men vil kunne dreie seg om tur ute i marka, skigåing, balansetrening, ballspill, dans, styrketrening, fysisk gårdsarbeid osv.

Ellers vil vi legge opp til fysisk aktivitet der det er naturlig. Eks. i fellessamlinger på morgenen, eller i det enkelte verksted. Noen av lærlingene vil imidlertid være tilknyttet verksted som i seg selv er fysisk krevende, og for disse lærlingene vil «fysisk aktivitet» kunne være snakk om avslapping, massasje, meditasjon e.l.

INFORMASJON OM BOTILBUDENE

Vi tilbyr bo- og sosialtrening til ungdommer og unge voksne, som forberedelse til flytting fra hjemmet og over i egen permanent bolig som voksen. Vi har to ulike boliger med ulike formål:

1. I «Solgløtt» er det plass til 9 ungdommer og fungerer som et «hybelhus». Her bor elever i HPS og de av lærlingene som trenger litt tettere oppfølging. Elevene har et tilbud 230 døgn i året som følger skoleruta, 190 skoledager samt 40 helgedøgn. Lærlingene derimot, har et tilbud 260 døgn i året. 

2. I «Spiren» bor lærlingene og har et tilbud 260 døgn i året som tar utgangspunkt i skoleåret. Spiren er delt inn i mindre enheter/leiligheter med plass til 11 personer. Som lærling får en opplæring og veiledning i å mestre ADL-ferdigheter, og en forbereder seg på å bli voksen og ta mest mulig ansvar for eget liv. Vi tilrettelegger for ulike erfaringer og sosiale samspill og planlegger videre valg i livet, samt utflytting.

Alle reiser hjem annenhver helg, så dette er en «myk» start på å flytte fra barndomshjemmet. Vårt mål for tilbudet er at ungdommene skal bli mer selvstendig, innarbeide gode rutiner, være en del av et felleskap med jevnaldrende, få øvelse i sosiale ferdigheter og utvide sitt sosiale nettverk. 

Vi ønsker at de skal få oppleve en ungdomstid som kan tilsvare andre ungdommers opplevelser
. Et sosialt nettverk med jevnt fungerende ungdommer, gir ekte relasjoner og varige vennskap. Dette mener vi er svært viktig for denne gruppens livskvalitet
.

Ungdommene har et rikt fritidstilbud, som f.eks. svømming, trening, disko, jente- og guttekvelder m.m. I Grobunn-helgene er det muligheter for utflukter, kino og andre forskjellige spennende ungdoms-aktiviteter.

Selvbestemmelse og retten til å ta egne avgjørelser står svært sentralt i inngangen til voksenlivet. På Grobunn er det ungdommer eller unge voksne med svært varierende grad av utviklingshemming, men felles for alle er at vi ønsker at de skal være aktører i eget liv
. Oppgaven til Grobunns personale er å være veiledere og forbilder. Når det gjelder den enkeltes krav på selvbestemmelse, er det vår jobb å veilede ungdommen til å foreta et godt valg og skape gode rutiner for seg selv. Selvbestemmelse handler også om å få uttrykt egne meninger, ønsker og behov. Vi jobber aktivt med at ungdommer med kommunikasjonsvansker, som følge av for eksempel mangelfullt språk, skal få uttrykt seg.

Miljøarbeidet vårt er kjennetegnet av årshjul-fokusert miljøarbeid:

Ved årets oppstart er det et foreldremøte. Her er det presentasjon av boligpersonalet og informasjon om ukeplan og aktiviteter etc. Hver ungdom har en primærkontakt i boligen som har er utvidet ansvar for ungdommen og er foreldre/foresattes kontaktperson. 

Foreldre inviteres på ulike arrangementer som Åpen dag, adventsverksted, juleavslutning, vårmarked og sommeravslutning. I tillegg til hente- og bringedager ved hjemmehelg, er dette fine muligheter for uformell kontakt. 

To ganger pr år gjennomføres ansvarsgruppemøter for å planlegge veien videre sammen med foresatte, saksbehandler i kommunen og eventuelt andre eksterne instanser

Vi har erfart gjennom mange år at ungdommene har en utrolig positiv utvikling mens de er på Grobunn og vi gjør de bedre rustet til å mestre livet som voksen. Grobunn er en «mellomstasjon» mellom hjemmet og det stedet de skal bo som voksne. Av den grunn samarbeider vi tett med foresatte og hjemkommune om å jobbe mot gode framtidige løsninger. 

Det kan heller ikke understrekes nok, at det er viktig at de utviklingshemmede også får anledning til å bestemme over eget liv. Derfor har vi alltid et to ukers prøvebesøk sånn at både vi og dem får erfare og evaluert om dette er riktig sted for personen. De må selv ønske å være en del av et slikt fellesskap, og de må aktivt delta utviklingen. Vi stiller med andre ord store krav til egeninnsats, og dette er en av mange gode grunner til en positiv utviklingskurve. 

Hvorfor du skal søke til Grobunn:

 • Vi gir et mangfold av ulike tjenester og tilbud på en plass; noe som gir forutsigbarhet, oversiktlighet og trygghet for alle involverte. 
 • Vi gir et helhetlig tilbud som er individuelt tilpasset den enkelte, samtidig som vi ivaretar det sosiale aspektet. Ungdommene får et stort nettverk og utvikler sosiale ferdigheter de har glede av resten av livet.
 • Ungdommene opplæring i ADL-ferdigheter og blir ansvarliggjort og satt krav til; med det mål om at de skal klare seg med minst mulig hjelp i framtida.
 • Vi er et tilbud for ungdommer og har over flere år opparbeidet oss kompetanse og erfaring, som gjør at andre samarbeidspartnere kan lage et tilbud i etterkant ut i fra bedre rammebetingelser.
 • Vi holder til på en gård, som gjør tilbudet attraktivt og lærerikt på flere punkter og gir ungdommene fine natur- og dyreopplevelser i et rikt utemiljø. Vi dyrker mye av vår egen mat, og spiser økologisk mat.
 • Vi holder til på en trygg og rolig plass, som gjør at vi kan skjerme ungdommene og la dem utfolde seg under trygge og forutsigbare betingelser. Samtidig har vi biler som kan brukes ved behov.

For å klare å innføre, gjennomføre og ikke minst sikre at lærlingene oppnår en god utvikling, er det viktig å understreke at vi har all verden av TID for å nå målene våre! Med det mener vi at vi ikke kommer til å gå raskere frem enn at vi alle (lærlinger, ansatte, organisasjonen som helhet) er klare for neste steg. Og vi skal ha som måleparameter at all utvikling skal gjennomføres under rammer hvor humor, varme, omsorg, forventning og struktur er styrende og som speiler «Det gode livet på Grobunn». Gjennom det tror vi på en god utvikling!