VEDTEKTER

Stiftelsen Grobunn
Vedtatt i styremøte Ilseng, 29.04.2005
Vedtekter§ 1: NAVN,STED,GRUNNKAPITAL,EIERFORM

A. Stiftelsens navn er ”Stiftelsen Grobunn.”
B. Stiftelsen eier og driver landbrukseiendommen Frenning Vestre Gnr.228,Bnr.1,5 i Stange kommune.
C. Grunnkapitalen er kr.105.000.
D. Stiftelsen ser det som formålstjenlig å samarbeide med ideelle finansieringsinstitusjoner.
E. Det er en allmennyttig ideell privat stiftelse
F. Stiftelsen eier all fast eiendom (jord og bygninger) maskiner, redskap og besetning knyttet til eiendommen. Fast eiendom kan ikke deles opp i flere selvstendige eiendomsenheter.
G. Stiftelsens inntekter skal anvendes uavkortet til stiftelsens formål. Styret kan vedta å gi gaver til beslektede virksomheter.

§ 2: FORMÅL

Stiftelsen er en ideell stiftelse med formål å forene arbeid i landbruket med sosial oppgaver i vår tid.

Dette presiseres ved:
Grunnlaget er å danne et fellesskap ut fra Rudolf Steiners antroposofi og tanker om den sosiale tregrening.
Fellesskapet skal inkludere mennesker med spesielle omsorgsbehov i sin sosiale hverdag
Gården skal drives biologisk- dynamisk.
Stiftelsen skal samarbeide med offentlige og private instanser og miljøer.
Stiftelsen skal bestrebe seg på å pleie kontakt og samarbeid med andre antroposofiske virksomheter.

§ 3: Styret

A. Styret har et overordnet ansvar for at stiftelsen og det som vedkommer den blir forvaltet tilfredsstillende. Styret er tillagt myndighet i tilsettings og arbeidstvist saker. Styret har etter særskilt vedtak fullmakt til å delegere avgjørelsesmyndighet.
B. Styret skal ha 6 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styremedlemmer bør velges fra ulike miljøer men slik at en sikrer bred representasjon i forhold til det som er stiftelsens formål. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen, varamedlemmer velges for 1 år. Styret konstituerer seg selv.
C. Valg av styremedlemmer, vedtektsendringer og andre viktige beslutninger kan bare gjøres av et fulltallig styre. Avgjørelser i saker skjer ved alminnelig stemmeflertall.
D. Styret skal avholde møte minst 2 ganger i året. Styret innkalles ellers når styreleder anser det nødvendig eller når minst halvparten av styret krever det
. Det skal føres møteprotokoll.
E

In contrast to most other medical conditions, the various43The treatment selected by a patient, will be influenced not generic cialis.

. Styret har kompetanse til å omdanne stiftelsen. Vedtak om oppløsning krever enstemmighet i fulltallig styremøte. Ved stiftelsens opphør tilfaller midlene beslektede virksomheter, eller stiftelsens eiendom stilles til disposisjon for annen sosial /pedagogisk virksomhet drevet etter Rudolf Steiners ideer. Styret skal rådføre seg med Cultura Sparebank før det tar en avgjørelse.

Vedtatt i styremøte Romedal, 29.04.2005

Hedda Smith-Hald
Knut Dannevig
Daan Ente
Hilde Ente
Rune Myrseth
Rigmor Skålholt
Hans Bringeland